Twin Buddhas

Date: 15/10/2009

Location: Dhama-yang-gyi Bagan, Burma

Photographer: Stan Spurling

Twin Buddhas

Date: 15/10/2009

Location: Dhama-yang-gyi Bagan, Burma

Photographer: Stan Spurling